Da li znate šta predstavljaju opt-in, snippet, soft bounce, dedicated IP adrese, click-toopen rate i drugi specifični pojmovi s kojima se susrećete u email marketingu? S ciljem da vam omogućimo lakše pretraživanje i bolje razumevanje značenja ovih i mnogih drugih pojmova koji su u uskoj vezi sa email marketingom, a najčešće ćete se sa njima susretati u originalnoj verziji na engleskom jeziku, napravili smo prvi rečnik email marketing pojmova, koji je pred vama! Sigurni samo da će vam koristiti.

A/B testiranje

U email marketingu, a/b testiranjem se proveravaju različite verzije određene email kampanje kako bi se utvrdilo koja verzija kampanje daje najbolje rezultate. Mogu se testirati varijable poput naslova emaila (subject line), ime pošiljaoca (from name), sadržaj, poziv na akciju (CTA), vreme distribucije emaila…

A/B testiranje

Above The Line (ATL) marketing

Marketinške aktivnosti koje su usmerene prema široj populaciji i nemaju usko definisanu ciljnu grupu. Njihov cilj je da podignu svest potrošača o brendu. Evidentno je da dugoročni ATL jača imidž kompanije koja ga sprovodi. Ipak, problem nastaje u fazi evaluacije jer je njegov stvarni učinak teško merljiv. Primeri ATL aktivnosti su oglašavanje putem televizije, radija, web bannera, novina, plakata, i tako dalje. (*vidi Below The Line marketing).

Affiliate marketing

Tip marketinga baziran na učinku u kojem organizacija nagrađuje korisnika/partnera za dovođenje novih potencijalnih kupaca/ klijenata.

Archive page / link

Pojam koji povezujemo sa newsletterom najčešće nalazimo kao – View this Email in Your Browser. Klikom na tu opciju newsletter se otvara u formi prilagođenoj internet pretraživaču korisnika. Archive linkovi nisu optimalni za merenje produktivnosti email marketinške kampanje jer narušavaju tok marketing konverzije (email marketing funnel), ali moraju da budu uključeni u newsletter. Poželjna je prethodna optimizacija newslettera kako bi se izbegla nužnost korištenja archive linka.

Ažuriranje mailing liste (list hygiene)

Odnosi se na ažuriranje liste, uključujući uklanjanje neaktivnih članova i osoba koje su se odjavile s liste.

B2B (business to business)

Poslovni odnos u kojem korporacije prodaju proizvode/usluge drugim korporacijama.

B2C (business to consumer)

Poslovni odnos u kojem korporacije prodaju proizvode/usluge potrošačima.

Batching

Slanje email kampanje na nekoliko grupa (batches) unutar mailing liste.

Below the Line (BTL) marketing

Marketing aktivnosti koje su bazirane na podacima (demografija, lokacija, interesi, uzrast..) i usmerene prema usko definisanoj ciljnoj grupi, čiji učinak može efikasno da se izmeri. Kada je reč o troškovima i ROI, smatraju se efikasnijim od ATL alata jer imaju za cilj da ostvare komunikaciju direktno sa krajnjim potrošačem ili klijentom. Primeri BTL marketinga su email marketing, marketing društvenih mreža, distribucija brošura, kataloga i ostalih materijala putem pošte, isprobavanje uzoraka na POS, free trial proizvoda, i drugo (*vidi isto Above The Line marketing).

Bela lista (white list)

Popis email adresa s kojih je dopušteno primanje emailova, bez obzira na postavke spam filtera.

Body emaila

U najkraćim crtama sadržaj email poruke koji može da se vidi nakon otvaranja emaila.

Bounce rate

Procenat emailova koji nisu uspešno dostavljeni na email adrese primalaca. Postoje dva oblika neuspešne dostave emailova: hard bounce i soft bounce.

Broadcast

Slanje iste poruke/emaila svim osobama na mailing listi.

Ciljna grupa

Osnovni skup potrošača (B2C) ili kompanija (B2B), kreiran prema karakteristikama i zajedničkim interesima koje ih čine potencijalnim kupcima ili klijentima.

Celokupni ROI

ROI prikazuje povrat investicije uložene u email marketing kampanju. Stopa povrata na investiciju definiše uspešnost email marketing kampanje i daje podlogu za definisanje novih kampanja.

bounce-rate

Click-through rate (CTR)

Predstavlja procenat newsletter pretplatnika koji su kliknuli na jedan ili više linkova koji se nalaze u samom newsletteru. Često se koristi kod A/B testiranja (*vidi pod A/B testiranje).

Click-to-Open rate (CTO)

Predstavlja odnos između broja newsletter pretplatnika koji su otvorili newsletter i broja onih Koji su kliknuli na neki od linkova u newsletteru.

Complaint rate

Procenat newsletter pretplatnika koji su označili određenu email poruku kao spam.

Copywriting (kreativno pisanje)

Umeće osmišljavanja i pisanja promotivnih i edukativnih tekstova. Osoba koja se bavi takvim poslom zove se copywriter i obično radi u marketinškoj agenciji ili kao in-house zaposleni neke kompanije. Copywriter piše tekstove za email kampanje, sadržaje internet stranica, objave na društvenim mrežama, blogove, izveštaje za firme, tekstove za TV, radijske spotove, reklame u štampanim medijima i drugo.

CRM (Customer Relationship
Management)

Upravljanje odnosima s klijentima/kupcima. U praksi, postoje različita softverska rešenja koja olakšavaju firmi obavljanje ovevažne poslovne funkcije.

Click-through rate (CTR)

Crna lista (black list)

Popis email adresa s kojih je blokirano primanje emailova.

CSS (Cascading Style Sheets)

Dodatak HTML-u koji omogućava detaljno formatiranje sadržaja koji određuje izgled HTML elemenata (font, boje, pozadine…).

Dedicated IP

U email marketingu pojam se odnosi na IP adresu s koje samo određeni korisnik može da pošalje email.

Dedicated server

Server koji se koristi isključivo za slanje email marketinških kampanja. *Razlikuje se od shared servera.

Domain keys

Sistem za proveru autentičnosti emaila, što uključuje proveru DNS domena pošiljaoca i integriteta poruke.

Double opt-in

Dodatni korak prilikom prijave na newsletter u kojem korisnik potvrđuje svoju prethodnu registraciju preko svog emaila.

Crna lista (black list)

Email automatizacija (poznato i kao “drip marketing”)

Automatizacija slanja emaila (newslettera) pretplatniku u zadanom vremenu nakon što pretplatnik obavi određenu radnju, aktivirajući pritom neki od „okidača” (triggera) automatizacije. Takvi emailovi zovu se još i autoresponders. Automatizacija se koristi, na primer, kod prijave na newsletter (email dobrodošlice), aktivnosti na internet stranici organizacija (skidanje određenog dokumenta), slanja followup emailova nakon kupovine u online shopu, nakon ispunjavanja ankete, unakrsne prodaje, slanja rođendanskih čestitki korisnicima…

Email dobrodošlice

Automatska poruka koja se šalje pretplatniku nakon prijave na newsletter.

Email harvesting (poznato i kao “scraping”)

Tehnika koju koriste spameri, a podrazumeva prikupljanje email adresa online kanalima (na internet stranici kompanije), bez prethodnog odobrenja vlasnika email adrese.

Email marketinška analitika

Obuhvata sve metode i softverska rešenja za analizu učinka email marketinških kampanja.

Email marketinška strategija

Deo je celokupne marketinške strategije i poslovnog plana organizacije. Usmerena je na realizaciju zadatih ciljeva i ostvarivanje prihoda korišćenjem kanala email marketinga.

Email queue

Situacija u kojoj su emailovi, odnosno email kampanja, spremni za slanje i čekaju da ih email service provider (ESP) prosledi primaocima.

Email automatizacija

Email service provider (ESP)

Kompanija koja pruža usluge email marketinga. To može da podrazumeva i mehanizam za slanje velikog broja emailova u obliku HTML-a i običnog teksta, bazu HTML obrazaca, automatizacijuporuka, sistem za merenje učinkovitosti email kampanja i izveštavanje, alate za povećanje mailing liste i tako dalje. Neki od poznatijih ESP-ova su MailChimp, AWeber, GetResponse, MailerLite, SendinBlue, ActiveCampaign, MailPlus i drugi. Od navedenih, MailPlus je jedini ESP koji ima predstavništvo u Hrvatskoj i lokalnu podršku.

Email shares

Broj deljenja određenog emaila putem društvenih mreža.

Email sponzorstva

Zakupljivanje oglasnog prostora u body-u newslettera tako da kompanija plaća reklame ili objavu sponzorisanog članka.

Engagement

Krovni termin koji označava sve interakcije koje primalac može da ima s emailom ili newsletterom organizacije. Na primer, broj otvaranja, broj klikova na linkove, deljenja putem društvenih mreža i drugo.

False positive

Kada je legitiman email, baziran na prethodnom odobrenju kroz opt-in, pogrešno filtriran ili blokiran kao spam.

Email service provider
(ESP)

Google Analytics

Guglov interfejs za analizu prometa na internet stranici. Podaci kasnije mogu da se koriste za merenje konverzije i prodaje.

Grey email

Ukoliko pretplatnici nisu zainteresovani za newsletter, ali ga i dalje primaju jer se nisu odjavili ili su ga označili kao spam, taj newsletter se naziva siva elektronska pošta (grey email).

Hard bounce

Isporuka emaila nije uspela zbog nepostojeće ili pogrešno napisane email adrese primaoca.

Hard konverzija

Glavna karakteristika ovog tipa konverzije je iskazivanje jasne namere potencijalnog kupca ili klijenta za preuzimanje konkretnog koraka. U tom slučaju, potencijalni kupac ili klijent nalazi se vrlo blizu „kraju” marketinškog toka (marketing funnela). Primeri hard konverzija su kupovina proizvoda preko online shopa, telefonski upit, ispunjavanje forme za davanje ponude, prijava na probni period kako bi isprobali proizvod i slično. (*vidi isto pod soft konverzija).

Honey pot

Email adresa koja se koristi kao „zamka” za spamere. Obično se postavlja na vidljivo mesto na internet stranici kako bi je spambot pokupio. Čim počne da se koristi, anti-spam interfejs identifikuje pošiljaoca kao spamera.

HTML (Hyper Text Markup Language)

Jezik koji se koristi za opisivanje strukture i izgleda internet stranica i aplikacija. HTML internet pretraživaču (web browseru) šalje podatke o sadržaju i strukturi učitane internet stranice na osnovu čega on dalje formira konačan izgled stranice.

Ime pošiljaoca (‘from’ name)

Ime pošiljaoca emaila koje je vidljivo u sandučetu elektronske pošte primaoca.

Inbound marketing

U najširem smislu predstavlja marketing aktivnosti koje su usmerene na privlačenje potencijalnih kupaca/klijenata na internet stranice organizacije (poput bloga, newslettera, videa, e-knjiga, white papera, infografika, SEO optimizacije, društvenih mreža i ostalih formi marketing sadržaja odnosno content marketinga). Cilj je privlačenje potencijalnog kupca/klijenta, bez dodatnog uveravanja ili molbe da on koristi određene usluge ili proizvode organizacije, što se često povezuje s outbound marketingom (*vidi pod outbound marketing). Inbound marketing se vodi maksimom „Sadržaj je kralj!”, a naziva se još i društveno odgovorni marketing jer ima za cilj uspostavljanje kvalitetnog odnosa baziranog na dvosmernoj komunikaciji, a sve u interesu kako organizacije tako i potencijalnog kupca/klijenta.

IP zagrevanje (IP Warmup)

Progresivno povećavanje ukupnog broja poslatih emailova s određene IP adrese kako bi se izgradila njena dugoročna reputacija.

Iznajmljivanje liste (list rental)

Kupovina ili iznajmljivanje postojećih email listi. Ovakva praksa je zakonski zabranjena u većini zemalja.

Jedinstveni posetilac (unique visitor)

Osoba koja je na određenoj web stranici ili newsletteru napravila više radnji, ali ju je sistem praćenja registrovao kao jednog jedinstvenog posetioca, a ne više njih, što omogućava precizniju analitiku.

Kampanja

U email marketingu pojam kampanje označava proces slanja emaila (newslettera) na željenu mailing listu.

Konverzija

U digitalnom marketingu konverziju definiše organizacija koja sprovodi marketinške aktivnosti. Ona je smisao i cilj marketinških aktivnosti, a može biti definisana kao klik na pojedini link ili kategoriju linkova, registracija na newsletter, preuzimanje kataloga s internet stranice, konkretna kupovina odnosno finansijska transakcija (na primer kod online kupovine), preuzimanje kataloga, zadržavanje na internet stranici više od 30 sekundi, i drugo. Konverzije delimo na soft i hard konverzije (*vidi isto pod soft konverzija i hard konverzija).

Kućna lista (house list)a

Baza email kontakata koju kompanija stvara organski, odnosno bez kupovine ili iznajmljivanja postojećih lista.

Google Analytics

Linkovi na društvene mreže

Ubacivanjem takvih linkova pretplatnik se motiviše da sadržaj newslettera podeli putem društvenih mreža čime se povećava doseg kampanje.

Link za odjavu s newslettera (unsubscribe button)

Najčešće se nalazi u podnožju (footeru) newslettera. Pošiljalac ima zakonsku obvezu da takav link implementira u svoj newsletter.

Mailing lista

Lista email adresa koje se koriste za slanje newslettera i drugih oblika email kampanja.

Mass mailing

Komuniciranje željenih poruka slanjem velikog broja emailova. Taj pojam se često koristi u negativnom kontekstu jer podrazumeva odsustvo segmentacije i dvosmerne komunikacije.

Naslov emaila (subject line)

Poruka koja se nalazi u naslovu emaila i njen kvalitet imaju veliki uticaj na stopu otvaranja samog emaila.

Newsletter

Marketinška forma koja se koristi za komunikaciju željenih poruka grupi ljudi (listi pretplatnika) korišćenjem email kanala. Takve poruke moraju da imaju kvalitetan i koristan sadržaj koji može da bude informativnog, promotivnog, prodajnog ili edukativnog karaktera. Newsletteri mogu da sadrže i različite vizuale (slike, infografike, pokretne animacije).

Obrazac za prijavu (subscription form)

Obrazac za prijavu na newsletter. Može biti jednostavan (ime,prezime, email adresa) ili složen, u zavisnosti od smernica za segmentaciju.

Odredišna stranica (landing page)

Internet podstranica na koju korisnik dolazi nakon što klikne na neki od linkova u newsletteru. Ta stranica je važan element u realizaciji konverzije.

Linkovi na društvene mreže

Opt-in

Autorizacija primanja emailova (newslettera) od strane primaoca.

Opt-out

Odjavljivanje s newsletter liste.

Opterećivanje mailing liste (list fatigue)

Smanjeni angažman, odnosno aktivnost pretplatnika newslettera kao rezultat prečestog slanja email kampanja na mailing listu kojoj ti pretplatnici pripadaju.

Outbound marketing

Koristeći tehnike outbound marketinga organizacija aktivno traži i stupa u kontakt s potencijalnim kupcima/klijentima. Tom prilikom najčešće se koriste tradicionalni kanali oglašavanja putem masovnih medija. Naziva se još i marketingom prekida (interruption marketing). Vrste outbound marketinga su klasično oglašavanje (štampani oglasi, televizijsko oglašavanje, oglašavanje putem radija, plakati, itd.), prodajne aktivnosti (cold calling, prodajne promocije, prodaja „od vrata do vrata”, masovno slanje prodajnih pisama putem emaila) i druge tehnike direktnog marketinga.

Personalizacija

Oslovljavanje primaoca njegovim ili njenim imenom i prezimenom kako bi se privukla pažnja na sadržaj emaila. Ona može da bude formalna, na primer Poštovani g./gđo. Prezime, ili neformalna Dragi/a Ime.

Plain text email

Za razliku od HTML emaila, celokupni sadržaj emaila je prikazan u formi teksta, s pozivom na akciju koji vodi na početnu stranu (landing page).

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Samostalan državni organ, nezavistan u vršenju svoje nadležnosti, koji štiti ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Glavni zadaci Poverenika su efikasno osiguranje privatnih podataka i povećanje odgovornosti svih učesnika u procesu obrade ličnih podataka. U kontekstu email marketinga, bilo kakve zloupotrebe privatnih podataka u vezi sa mailing listom, spamom i slično, mogu da se prijave Povereniku.

Poziv na akciju (call-to-action, CTA)

Obično u formi gumba, cilj je da se korisnik aktivira na preuzimanje određenog koraka koji vodi ka konverziji ili se smatra konverijom, poput pretplate na newsletter, pregleda ponude proizvoda, preuzimanja besplatnog sadržaja ili kupovine određenog proizvoda („SAZNAJ VIŠE”, „PRETPLATI SE”, „KUPI”, itd.).

Pretplatnik (subscriber)

Osoba koja se prijavila za redovito primanje newslettera.

Preview pane

Email sistemi poput Outlooka i Mac Mail-a dopuštaju korisnicima pregled emaila pre nego što odaberu opciju otvaranja maila i kliknu na njega.

Prihvatljiva stopa izveštavanja o spamu (spam report rate)

Razina do koje emailovi koje šalje organizacija može biti prijavljena kao SPAM bez da naškodi njenoj ukupnoj reputaciji. Za stopu iznad 0.1% (1 spam report na 1000 emailova) pošiljalac emailova će dobiti upozorenje.

Procenat prosleđivanja

Pokazuje procenat korisnika koji su odabrali opciju „deli” bilo da je reč o podeli sadržaja newslettera na društvenim mrežama ili broju korisnika koji su prosledili newsletter na neku drugu email adresu.

Promotivni emailovi

Za razliku od transakcijskih, promotivni emailovi komuniciraju neki vid promocije/prodaje nekog proizvoda ili usluge.

Re-engagement kampanja

Email kampanja koja se šalje s namerom da se aktiviraju neaktivni pretplatnici.

Responzivni dizajn

Dizajn emaila (newslettera) koji će se pravilno prikazivati na svim platformama i uređajima (mobile-friendly).

Scheduling

Podešavanje slanja email kampanje u zadatom vremenu u budućnosti.

Segmentacija

U kontekstu email marketinga, postupak u kojem se iz postojeće mailing liste izdvaja grupa emailova (segment) na osnovu određenih kriterijuma kako bi se u perspektivi slao prilagođen sadržaj.

Signature file

Nalazi se u podnožju emaila i obično sadrži kontakt informacije o pošiljaocu.

Single opt-in

Registracija na newsletter obavlja se u jednom koraku, na primer, na internet stranici organizacije koja kreira newsletter.

Responzivni dizajn

Snippet (pre-header text)

Kratak sažetak o samom emailu koji se nalazi ispod naslova emaila i vidljiv je u sandučetu elektronske pošte.

Soft konverzija

Glavna karakteristika ovog tipa konverzije je pokazivanje interesa za organizaciju koja nudi proizvod ili uslugu. Moglo bi se reći kako potencijalni kupac ili klijent „ispipava teren” i, prema tome, nalazi se još uvek u početnim fazama marketinškog toka (marketing funnela). Primeri soft konverzije su prijava na newsletter, preuzimanje besplatnog sadržaja (white papers, e-knjige…), prijava na seminar ili event, deljenje sadržaja putem društvenih mreža, ostanak na internet stranici organizacije duže od 30 sekundi, gledanje videa, i dugo (vidi isto pod hard konverzija).

Spambot

Kompjuterski program dizajniran radi slanja spam emailova i (ilegalnog) prikupljanja email adresa sa različitih online izvora na internetu. Spamboti najčešće funkcionišu kreirajući lažne račune s kojih onda šalju spam email poruke.

Snippet
(pre-header text)

Spam

Neželjena elektronska pošta. Često se koriste spam filteri kako bi se dobijanje takvih emailova smanjilo na minimum.

Stopa jedinstvenog otvaranja (unique opens)

Prikazuje koliko osoba je otvorilo email, a ne koliko puta je email bio otvoren (npr. od strane iste osobe).

spam

Stopa konverzije (conversion rate)

Prikazuje postotak newsletter pretplatnika koji su kliknuli na određeni link u emailu i završili radnju u vezi sa tim linkom (ispunjavanje forme ili anketa, kupovina proizvoda, preuzimanje besplatnih e-knjiga). Stopa konverzije jedan je od najvažnijih pokazatelja ostvarivanja zadatih ciljeva neke kompanije.

Stopa otvaranja (open rate)

Koliki je procenat otvorenih emailova u odnosu na ukupan broj poslatih emailova.

Stopa rasta mailing liste (list growth rate)

Pokazuje koliko zapravo raste mailing lista neke organizacije. Preciznije, prikazuje broj novoprijavljenih korisnika newslettera i broj odjava s mailing liste u odnosu na ukupan broj korisnika u mailing listi.

Stranica zahvalnosti (thank-you page)

Internet podstranica koju novi pretplatnik vidi nakon što ispuni obrazac za prijavu na newsletter.

Svedočanstvo kupca (testimonial)

U marketingu i prodaji pojam testimoniala predstavlja pisanu ili usmenu izjavu kupca ili klijenta o pozitivnim karakteristikama proizvoda ili usluge kompanije.

Šablon (template)

HTML dokument koji sadrži dizajnerski layout i mesta za sadržaj. Koristi se za pripremanje budućih email marketinških kampanja.

Stopa konverzije
(conversion rate)

Targetiranje

Slanje prilagođenog sadržaja na listu pretplatnika koji imaju slične interese i preferencije kako bi se postigla što bolja stopa konverzije i otvaranja (vidi isto pod: segmentacija).

Through the Line (TTL) marketing

Relativno novi koncept koji označava integrisanje Above the Line (ATL) i Below the Line (BTL) marketinških aktivnosti.

Transakcijski emailovi

Za razliku od promotivnih emailova, transakcijski emailovi se šalju najčešće kako bi se potvrdile narudžbine i rezervacije (na primer kod online kupovine).

Triggered emailovi

Emailovi koji se šalju u sklopu email automatizacije.

UTM parametar

Dodatne opisne oznake koje se dodaju URL-u, a koriste se za praćenje online ponašanja korisnika. UTM parametri ne utiču na sadržaj web stranice, ali Google Analyticsu šalju informacije o tome da korisnik dolazi iz nekog drugog izvora (s neke druge web stranice, newslettera…)

Web shop

Mesto na internetu putem kojeg kupac ima mogućnost da kupi proizvode od trgovca u stvarnom vremenu.

Web-friendly fonts

Gotovo svi internet browseri prikazuju četiri vrste primarnih fontova: Time, Arial, Helvetica i Verdana. Ako email sadrži neki drugi font postoji rizik od kompatibilnosti i pretraživač neće moći pravilno da prikaže email.

targetiranje

Word-of-mouth (WOM)

Prenošenje informacija s jedne osobe na drugu. U email marketingu može da se odnosi na opciju „Prosledi” newsletter drugoj osobi ili „Deli” na društvenim mrežama.

Zaglavlje emaila (header)

Gornji deo email poruke koji bi trebalo da sadrži najvažnije informacije o brendu, kompaniji i/ili proizvodu ili usluzi.

Zamka za spamere (spam trap)

Nevažeća email adresa preko koje će server, umesto da šalje obaveštenje o hard bounceu, prijaviti pošiljaoca kao spamera.

targetiranje

Mislite da smo nešto propustili?
Rado ćemo da dopunimo rečnik Vašim predlogom! Pišite nam na marketing@mailplus.email.

Recent Posts